Sauna

Základní informace

 

Sauna se nachází v zadní části posilovny Akademik Fitness. Součástí sauny je ochlazovací bazének (rozměry 2,80 x 1,20 m), sprchy, odpočívárna s ergonomickými dřevěnými lavicemi, relaxační místnost s lehátky, šatna a WC.

Nutné vzít s sebou vlastní: prostěradlo 1 ks + velká osuška 1 ks, případně velké osušky 2 ks (prostěradlo do potírny; velká osuška na relax do odpočívárny)

Sauna Akademik fitness je součástí nabídky sportovního vyžití na Univerzitě Palackého. Za jedinečné ceny si můžete zacvičit na skupinových lekcích, zahrát si sportovní hry v UP hale nebo si třeba vyzkoušet lukostřelbu v modertí kryté střelncic.

Vše na jednom místě - rezeruj si čas na sport:

www.sportuj.upol.cz

 

Desatero sauny

 

  1. V celém objektu sauny se nekouří.
  2. V šatně odložte vše, vezměte s sebou pouze mycí potřeby, prostěradlo a ručník.
  3. Ve  sprše se omyjte teplou vodou a mýdlem, je vhodné si namočit i  vlasy. Šamponem vlasy umýváme až před posledním vstupem do prohřívárny či před odchodem do odpočívárny.
  4. Před vstupem do prohřívárny se osušte ručníkem.
  5. Do prohřívárny si bereme jen prostěradlo na sezení či lehnutí.
  6. Při pocení si masírujte kůži končetin i trupu prsty, dlaní, žínkou či kartáčem.
  7. Po dokonalém prohřátí  - obvykle 8 až 12 minut - vyjděte z prohřívárny, opláchněte studenou vodou pot a ochlaďte se v bazénku (max.2 min.), pokud možno i hlavu, alespoň zátylek.
  8. Proceduru vyhřátí - ochlazení, opakujte alespoň třikrát.
  9. Po posledním ochlazení před odchodem do odpočívárny se opláchněte vlažnou vodou, není již třeba používat mýdlo.
  10. Skončíte-li saunování, chvíli si odpočiňte (zejména po více než trojí výměně horka a chladu), doplňte vypocenou vodu, sůl a vitamín C přírodními ovocnými šťávami do 20 min., alkohol vynechte, ruší účinek saunování.

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY

 

A)    Základní údaje provozního řádu:

1)      Provozní řád byl vypracovaný a předložený orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení podle § 6c odst. 1 písm. f) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou 238/2011 Sb., která stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

 

2)      Odpovědná osoba je povinna zajistit u držitele osvědčení o akreditaci (Zdravotní ústav Olomouc) způsobem, v četnosti a rozsahu upraveném prováděcím předpisem kontrolu jakosti vody ke koupání upravené právním předpisem a protokol o výsledku kontroly v elektronické podobě; protokol v elektronické podobě neprodleně předat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; náležitosti protokolu, formu jeho elektronické podoby a datové rozhraní upraví prováděcí právní předpisy.

 

3)      Odpovědná osoba je povinna vést evidenci o výsledcích kontrol a ukládat ji po dobu

5-ti let.

 

4)      Je nutné zajistit, aby voda v bazénu vyhovovala hygienickým limitům ukazatelů jakosti upraveným prováděcím právním předpisem a voda ve sprchách sauny splňovala hygienické požadavky. Požadavky jsou dány vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Kontrola teplé vody ve sprchách sauny se provádí jednou ročně stanovením ukazatelů Legionella pneumophila a počty kolonií při 36˚C. Hygienické limity ukazatelů jakosti teplé vody jsou upraveny v příloze č. 2 vyhlášky
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

 

5)      Odpovědná osoba je povinna v případě, že voda v sauně nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům, provést následující: při překročení mezní hodnoty ukazatelů bude vyšetřena příčina a přijata účinná opatření, při překročení nejvyšší mezní hodnoty ukazatele jakosti vody bude celý provoz nebo oddělitelná část provozu (bazén) do doby odstranění závady zastavena, v souladu s § 6b odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb. Jako „důkaz“ správného provedení nápravných opatření a odstranění závady bude proveden opakovaný rozbor vzorku bazénové vody na nevyhovující ukazatele.

 

 

6)      Pro mikrobiologický rozbor bazénů do délky  26m se  odebírá samostatný vzorek

            u obou protilehlých kratších stran bazénu. Kontrolní vzorky vody se odebírají 15cm           

            pod hladinou. Odběry se provádějí vždy za provozu bazénu, nejdříve však 3 hodiny

            po zahájení provozu.

 

7)      Kapacita šatny odpovídá dvojnásobku počtu míst prohřívány. Podlahy a stěny šaten jsou z hladkého, snadno omyvatelného materiálu.

Teplota vzduchu v šatně je min. 22 stupňů Celsia.

 

8)      V prostoru sauny se nachází očistné i ochlazovací sprchy. Na jednu sprchu odpovídají 4 místa v potním prostoru. Stěny sprch jsou obloženy obkladačkami do výšky 2,2m. Stěny a stropy ve sprchách jsou omítnuty omítkou s přípravkem proti plísni.

 

9)      Záchody jsou odděleny pro muže a ženy. Podlahy a stěny sprch a záchodů jsou ze snadno dezinfikovatelného a snadno omyvatelného materiálu.

 

10)  Všechny místnosti sauny jsou větrány větracím zařízením.

 

11)  Potní prostor má rozměry: 2,6m na šířku, 2,7m na délku, 2,4m na výšku a na jednu osobu je dle kapacity min. 2m3 . Kapacita potního prostoru je 8 osob. Stěny i strop jsou obloženy kvalitním vyschlým dřevem na povrchu obroušeném, bez smolných ložisek a suků. Dřevo není impregnované, napuštěné ani nalakované.

 

12)  Potní prostor je vybaven dvěma stupni dřevěných pryčen o šířce 0,6 – 1m. Na osobu dle kapacity potního prostoru se počítá s min. 1 m délky plošiny. Podlaha je z dobře omyvatelného materiálu a vyspárována. Saunové topidlo je zajištěno proti náhodnému dotyku osob. Potní prostor je dostatečně větratelný i osvětlený. Osvětlovací těleso je umístěno tak, aby nedošlo k ohrožení osob.

 

13)  K ochlazení těla slouží vnitřní ochlazovna, kterou tvoří ochlazovací sprcha a bazének. Ochlazovací bazének má rozměry: 1,5m na šířku, 3m na délku a 1,1m hloubku a je vybaven bezpečnostním přepadem. Pro snadné vypouštění vody je bazének na dně vybaven odpadem.

 

14)  Stěny a dno bazénu jsou opatřeny speciálním protiskluzovým povrchem určeným pro veřejný provoz bazénu. Voda v bazénku odpovídá požadavkům stanoveným pro bazénovou vodu v umělých koupalištích a musí plnit ochlazovací efekt. Mikrobiologický rozbor vody se provádí jednou za měsíc. Voda je neustále a úměrně návštěvnosti denně obměňována pitnou vodou (min. 30l na jednoho návštěvníka sauny – evidováno dle vodoměru). Bazének je denně čištěn, dezinfikován, opláchnut pitnou vodou a nově naplňován. Bude prováděna evidence v provozním deníku.

 

15)  Velikost odpočívárny činí dle návštěvnosti min. 2m2 na jedno místo v potním prostoru. Odpočívárna je vybavena lehátky počtu odpovídajícím kapacitě potního prostoru (tj. 8 osob) a snadno omyvatelným povrchem. Podlaha odpočívárny je snadno čistitelná.  Odpočívárna je vybavena  teploměrem a teplota vzduchu je

            min. 18 stupňů Celsia.

 

16)  Prádlo do sauny není zapůjčováno a zákazník si nosí s sebou své vlastní.

 

17)  Saunování patří k prostředkům fyzického osvěžení i psychického uvolnění, zejména po náročných pohybových aktivitách. Je vhodným doplňkem rekreace a součástí aktivního životního stylu.

 

18)  Vlastní proces saunování představuje postupné střídání pobytu v horkém (suchém) vzduchu a v chladné vodě.

 

19)  Součástí vybavení provozovny je lékárnička, která mimo jiné obsahuje desinfekční prostředky s virucidním účinkem a prostředky na zástavu krvácení.

 

Pro uživatele sauny platí tyto obecné zásady a provozní řád:

 

Zdravotní kontraindikace pro pobyt v sauně: hypertenze, onemocnění ledvin, jater a štítné žlázy, akutní virové onemocnění, třetí trimestr těhotenství, kožní choroby a zánětlivá onemocnění. Dále nemají do sauny přístup osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.

 

B)     Obecné zásady pro vlastní postup saunování:

1)      Po vstupu do šatny se úplně svlékněte (odstraňte i šperky, hodinky a make-up) a do prostoru sauny vstupujte pouze s ručníkem (doporučujeme dva) a hygienickými pomůckami.

 

2)      Před vstupem do potního prostoru se řádně umyjte sprchovým šamponem   (doporučujeme namočit i vlasy) a po vysušení vstupte do potního prostoru.

 

3)      V potním prostoru očekávejte začátek pocení a pozdějšího prohřívání. Při pocitu značného horka, který se dostavuje obvykle po několika minutách, je vhodná masáž kůže kartáčem (nejlépe přírodní žíní).

 

4)      Po prohřátí a opuštění  potního prostoru se nejdříve řádně osprchujte pod tekoucí vodou, dále pak ochlaďte podle chuti a potřeby. Pokud se ochlazujete celkovou koupelí v bazénku, doporučujeme vstupovat do vody  pozvolna. Skok do bazénku z bezpečnostních i zdravotních důvodů je zakázáno. Nejrychlejší a nejúčinnější ochlazení lze dosáhnout pouze koupelí ve studené vodě, spojená s několika plaveckými tempy a s krátkým dechovým cvičením při ochlazování.

 

5)      Prohřívání s pocením a následující ochlazování doporučujeme opakovat podle osobních pocitů přibližně dvakrát až čtyřikrát. Do potního prostoru sauny vstupujte vždy osušeni.

 

6)      Po posledním ochlazení spláchněte zbytky potu jen krátkou vlažnou sprchou. Po ní má následovat relaxace. Po celou dobu saunování je důležité dodržovat pitný režim.

 

7)      Zákaz polévání kamen v potním prostoru.

 

8)      Pobyt v sauně je na vlastní nebezpečí. Majitel či obsluha Akademik Fitness centra ASC na sebe neberou odpovědnost při zranění či úrazu způsobeném nedodržením obecných zásad pro saunování.

C)     Hygiena provozu:

 

1)      Uživatelé sauny jsou povinni respektovat doporučené obecné zásady pro saunování, uvedené v bodě B) těchto pokynů.

 

2)      Uživatelé sauny používají k osušení výhradně vlastní prádlo.

 

3)      Dodržování stanovených hygienických předpisů je ze strany provozovatele zabezpečeno těmito opatřeními:

 

a ) Před  zahájením  a  po  ukončení  provozu  dle denního rozvrhu se všechny   

      prostory   sauny umyjí teplou vodou, obsahující desinfekční prostředek.

 

b)      Dveře, omyvatelné části stěn a nábytku se průběžně udržují stíráním čistým hadrem, navlhčeným v dezinfekčním prostředku.

 

c)      Podlaha a pryčny potního prostoru se denně dezinfikují, vše se větrá, do druhého dne zůstávají dveře otevřeny.

 

d)      Záchodové sedadla, držadla, kliky dveří a okolí klik se nejméně jednou denně omývají vodou s dezinfekčním roztokem.

 

e)      Průběžně je doplňován toaletní papír.

 

f)       Prostředky pro hygienickou údržbu jsou trvale k dispozici v úklidové místnosti.

 

4)      Denně, po ukončení provozu sauny se voda z bazénu vypustí, dno a stěny se mechanicky vyčistí a vydezinfikují dezinfekčním prostředkem. K dezinfekci prostor jsou používány dezinfekční prostředky s virucidním a baktericidním účinkem a je prováděna jejich pravidelná obměna s jinou účinnou látkou z důvodu možného vzniku rezistence mikroorganismů. K dezinfekci jsou používány pouze prostředky, které jsou oznámeny dle zák. č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

 

5)      Malování všech prostor sauny a opravy všech nátěrů je předepsáno provádět 1x za rok.

 

6)      Obsluha Akademik fitness centra ASC odpovídá za dodržování výše uvedených zásad a provozního řádu.

 

Při porušení zásad obsažených v tomto provozním řádu je  vedoucí  střediska či obsluha Akademik Fitness  centra ASC oprávněna vykázat takového uživatele ze sauny.

 

Obsluha Akademik Fitness centra ASC UP Vám přeje příjemné chvíle odpočinku a relaxace

při saunování.

Zařízení:  Akademik Fitness Univerzity Palackého v Olomouci

                U Sportovní haly 2

                779 00 Olomouc  

 

Odpovědná osoba:  Lenka  Grácová, tel. 774 655 423

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)